Pravidelné mesačné odmeny v SEPS-e sú pre predsedu predstavenstva 1 334,40 eura, podpredsedu predstavenstva 1 267,68 eura, člena predstavenstva 1 200,96 eura a člena dozornej rady 1 027 eura.

utek zo zlate krajiny online dating-14

V apríli tohto roka, len mesiac po voľbách, valné zhromaždenie odsúhlasilo mimoriadne odmeny zo zisku pre piatich členov predstavenstva po 20 000 eur a pre členov dozornej rady po 1 027 eur.

V tom čase ešte nebolo jasné, či vedenie zostane na svojich stoličkách, keďže sa formovala nová vláda.

Odmena na jedného člena dozornej rady tu v priemere vychádza na 1 389 eur za mesiac.

Podnik patrí v súčasnosti pod český Energetický a průmyslový holding, ktorý ho prevzal od nemeckých a francúzskych privatizérov.

| Zmena držiteľa (prepis) v okrese | Odhlásenie vozidla do iného okresu | Prihlásenie vozidla z iného okresu | Zmena držby vozidla nadobudnutého dedením | Prisťahovanie z iného okresu | Zmena vlastníctva vozidla | Výmena neplatného osvedčenia o evidencii | Výmena tabuliek s evidenčným číslom | Zmena farby vozidla | Zápis spájacieho zariadenia vozidla | Zápis pneumatík a ráfikov | Vyradenie vozidla z evidencie | Odhlásenie vozidla do zahraničia | Dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel | Správne poplatky | Tlačivá na prihlásenie vozidla a vykonanie zmeny | Najčastejšie otázky - evidencia vozidiel Každé vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne; vozidlo, ktoré má byť prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa adresy umiestnenia tejto organizačnej zložky.

Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 15 dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ.Štátny podnik SEPS upozornil, že odmeny zo zisku (tantiémy) pre členov vedenia sa tento rok vyplácali prvýkrát za posledné štyri roky. „Jediným akcionárom spoločnosti je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo financií SR," informovalo komunikačné oddelenie štátnej spoločnosti.Čistý zisk SEPS bol vlani takmer 73 miliónov eur a namiesto dividend, ktoré by putovali do štátnej kasy, zostala väčšina ziskov nerozdelená.Príjem za funkciu generálneho riaditeľa štátneho SEPS-u Stejskal medzi príjmy z verejnej funkcie nezahrnul, na rozdiel od šéfov iných štátnych podnikov.Okrem toho v rámci iných príjmov Stejskal priznal príjem 256 472 eur.V podnikoch s účasťou štátu majú manažéri často vyššie platy ako ministri.